Agencja Ubezpieczeniowa


Ubezpieczenie mienia

Przedmiot ubezpieczenia

W zależności od wyboru firmy ubezpieczeniowej i zakresu ochrony przedmiotem ubezpieczenia mogą być określone w umowie ubezpieczenia oraz stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego:

 • budynki, budowle i lokale,
 • nakłady inwestycyjne,
 • maszyny, urządzenia i wyposażenie,
 • środki obrotowe,
 • mienie osób trzecich,
 • niskocenne składniki majątku
 • wartości pieniężne,
 • mienie pracownicze.

Zakres ubezpieczenia może obejmować zdarzenia będące bezpośrednim następstwem poniżej wymienionych ryzyk:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu,
 • upadku statku powietrznego.
 • deszczu nawalnego,
 • dymu i sadzy,
 • fali uderzeniowej,
 • gradu,
 • huraganu (za bezpośrednie działanie huraganu uważa się również uderzenie w ubezpieczony przedmiot rzeczy, przedmiotów, roślin uniesionych, przemieszczonych lub przewróconych przez huragan),
 • lawiny,
 • osunięcia się ziemi,
 • przepięcia
 • przewrócenia się drzew lub zawalenia budynków i budowli,
 • trzęsienia ziemi,
 • uderzenia pojazdu,
 • zalania,
 • zalegania śniegu lub lodu (za bezpośrednie następstwo zalegania śniegu lub lodu uważa się zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia powstałe wskutek uszkodzenia, bądź zniszczenia elementów konstrukcji dachu, bądź elementów nośnych budynku lub budowli),
 • zapadania się ziemi,
 • powodzi

Na wniosek Ubezpieczającego, do zakresu pełnego ubezpieczenia, mogą zostać włączone następujące ryzyka:

 • automatycznego pokrycia,
 • automatycznego objęcia ubezpieczeniem nowych lokalizacji,
 • rzeczoznawców,
 • aktów terroru, strajków, zamieszek i rozruchów,
 • budynków, budowli i lokali w trakcie budowy, przebudowy, remontu lub modernizacji i innych robót, na które nie wymagane jest pozwolenie na budowę,
 • pękania mrozowego,
 • poszukiwania przyczyn powstania szkody,
 • stałych elementów zewnętrznych od uszkodzeń wskutek osuwania się zalegającego śniegu lub lodu,
 • mienia od szkód elektrycznych,
 • mienia poza miejscem ubezpieczenia,
 • zepsucia środków obrotowych,
 • utraty dokumentów niezbędnych do refundacji recept,
 • zwiększonych kosztów działalności,
 • wykupienia zasady proporcji,
 • mienia składowanego na wolnym powietrzu od szkód powstałych w wyniku powodzi, deszczu nawalnego, gradu, huraganu oraz zalania

Dodatkowo:

 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenie mienia od wandalizmu
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych
 • Ubezpieczenie danych i zewnętrznych nośników danych
 • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (Cargo)
 • Ubezpieczenie Assistance