Agencja Ubezpieczeniowa


OC działalności

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością, posiadanym mieniem lub za produkt wprowadzony do obrotu.

Ochrona ubezpieczeniowa może być rozszerzona o umowy dodatkowe np.

 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego (OC pracodawcy)
 • Włączenie odpowiedzialności za szkody w nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub na podstawie innej umowy o podobnym charakterze (OC najemcy nieruchomości)
 • Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach ruchomych użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub na podstawie innej podobnej umowy (OC najemcy ruchomości)
 • Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez Ubezpieczonego
 • Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego
 • Włączenie odpowiedzialności za szkody w pojazdach mechanicznych i ich wyposażeniu należących do osób trzecich znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego (klauzula parkingowa)
 • Włączenie odpowiedzialności za koszty poniesione na demontaż wadliwych produktów oraz na montaż produktów bez wad (klauzula demontażu – montażu)
 • Włączenie odpowiedzialności za czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwości rzeczy wyprodukowanych, poddanych obróbce lub przerobionych za pomocą maszyn lub urządzeń wyprodukowanych, dostarczonych, zmontowanych lub konserwowanych przez Ubezpieczonego (klauzula maszynowa)
 • Włączenie odpowiedzialności za czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwości produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego, powstałe w wyniku ich połączenia lub zmieszania z innymi produktami (klauzula pomieszania połączenia)
 • Włączenie odpowiedzialności za czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie na dalsze przetworzenie lub dalszą obróbkę wadliwych produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego, bez ich łączenia lub mieszania z innymi wyrobami, jeżeli produkt końcowy powstający w wyniku przetworzenia lub obróbki nie może być sprzedany (klauzula dalszej obróbki)
 • Włączenie odpowiedzialności za szkody wynikające z uwolnienia się jakichkolwiek substancji niebezpiecznych (Klauzula 72 godzin)
 • Włączenie odpowiedzialności za szkody mające postać czystych strat finansowych (czyste straty finansowe)
 • Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego (OC za podwykonawców)
 • Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego z zachowaniem regresu przez ubezpieczyciela (OC za podwykonawców z zachowaniem regresu)
 • Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem USA i Kanady
 • Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe na terytorium USA i Kanady
 • Włączenie odpowiedzialności za szkody wynikające z prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiórkowych
 • Włączenie odpowiedzialności za szkody wynikające z używania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub innych maszyn lub urządzeń o podobnym działaniu
 • Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone pomiędzy Ubezpieczonymi ta samą umową ubezpieczenia oraz pomiędzy Ubezpieczonymi a ich podwykonawcami (OC wzajemna)
 • Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych z związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej
 • Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w należących do osób trzecich środkach transportu lub kontenerach podczas prowadzenia prac załadunkowych, wyładunkowych, przeładunkowych
 • Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane i rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne w rozumieniu ustawy o ruchu drogowym, w związku z wykonywaniem prac i usług kontraktowych
 • Włączenie odpowiedzialności za koszty wynikające z utraty, zniszczenia lub zaginięcia dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu w związku z prowadzoną przez niego działalnością
 • Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w trakcie wykonywania prac lub usług przez Ubezpieczonego
 • Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi odbiorcy, jeżeli powstały w wyniku ich wadliwego wykonania
 • Włączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane w związku z organizowaniem imprez
 • Włączenie odpowiedzialności cywilnej wspólnot mieszkaniowych