Agencja Ubezpieczeniowa


Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Podstawowym celem ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej jest rekompensata szkody poniesionej w wyniku czynu niedozwolonego przez poszkodowanego – osoba trzecia.

Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte osoby:

1. Ubezpieczający lub osoba, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia.

2. Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować również:

 • małżonka Ubezpieczającego lub osobę pozostającą z Ubezpieczającym w konkubinacie, jeżeli prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.
 • rodzeństwo, zstępnych niezależnie od ich wieku tj: dzieci własne, pasierbowie, dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie, wstępnych, teściów, zięciów, synowe, ojczyma, macochę, osoby pozostające pod opieką, o ile pozostają z Ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym
 • pomoc domową, podczas wykonywania powierzonych czynności w gospodarstwie domowym
Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej może obejmować:
 • posiadanie i użytkowanie mieszkania (wraz z pomieszczeniami przynależnymi) lub budynku mieszkalnego (w tym nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny), przeznaczonych dla własnego użytku, wskazanych jako miejsce zamieszkania,
 • posiadanie i użytkowanie budynków gospodarczych, budowli i obiektów małej architektury, znajdujących się na terenie nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny oraz garażu bez względu na lokalizację, przeznaczonych dla własnego użytku,
 • posiadanie zwierząt domowych lub egzotycznych,
 • używanie rowerów, wózków inwalidzkich,
 • używanie małych jednostek pływających dla własnych potrzeb,
 • posiadanie pasiek do 5 uli,
 • użytkowanie pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych,
 • inne zwykłe czynności życia prywatnego takie jak np.: opieka nad dziećmi lub amatorskie, rekreacyjne uprawianie sportu,