Agencja Ubezpieczeniowa


Gwarancje

Gwarancje są przeznaczone dla przedsiębiorstw, które startują w przetargach oraz są zobowiązane do wniesienia wadium, gwarancji zwrotu zaliczki, gwarancji dobrego wykonania i prawidłowego usunięcia usterek, a które jednocześnie nie zamierzają zamrażać własnych środków pieniężnych. Ubezpieczeniem objęte są umowy przede wszystkim budowlane, począwszy od złożenia oferty przetargowej poprzez realizację zamówienia, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Wymienione wyżej rodzaje gwarancji zabezpieczają proces inwestycyjny począwszy od złożenia oferty przetargowej poprzez realizację zamówienia, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Nasze gwarancje mogą służyć także zabezpieczeniu inwestycji finansowanych przez Unię Europejską.

1. Kontraktowe - Ubezpieczeniem objęte są umowy przede wszystkim budowlane, począwszy od złożenia oferty przetargowej poprzez realizację zamówienia, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

 • Gwarancja zapłaty wadium (przetargowa)
 • Gwarancja zwrotu zaliczki
 • Gwarancja należytego wykonania kontraktu
 • Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek
 • Gwarancja usunięcia wad i usterek

2. Płatnicze – Gwarancje zapewniają regulowanie wymagalnych zobowiązań naszych klientów. Dzięki temu kontrahenci mają pewność, że należne im środki zostaną spłacone.

 • Gwarancja spłaty zobowiązań handlowych
 • Gwarancja płatności zobowiązań z karty paliwowej
 • Gwarancja zapłaty czynszu (kaucyjna)
 • Inne gwarancje płatnicze

3. Koncesyjne - Gwarancje udzielane są według wzorów wymaganych przez organy uprawnione do udzielania koncesji.

 • Gwarancja dla organizatora turystyki i pośrednika turystycznego
 • Inne gwarancje koncesyjne

4. Celno - podatkowe

 • Gwarancja akcyzowa jest jedną z prawnie akceptowanych form zabezpieczenia należności podatkowych, określoną w ustawie o podatku akcyzowym. Obowiązek złożenia zabezpieczenia mają między innymi prowadzący składy podatkowe, nie zarejestrowani handlowcy, zarejestrowani handlowcy, przedstawiciele podatkowi w związku z obrotem wyrobami akcyzowymi takimi jak paliwa silnikowe, oleje opałowe, gaz, wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe.
 • Gwarancja zapłaty długu celnego jest jedną z prawnie akceptowanych form zabezpieczenia należności celno – podatkowych podmiotów występujących w obrocie międzynarodowym wobec Izb Celnych w razie nie wywiązania się z obowiązków zapłaty wynikających z przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego, Konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku akcyzowym.
 • Gwarancja wspólnej procedury tranzytowej (WPT) jest jedną z prawnie akceptowanych form zabezpieczenia należności celno – podatkowych podmiotów występujących w obrocie międzynarodowym wobec Izb Celnych w razie nie wywiązania się z obowiązków zapłaty wynikających z przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego, Konwencji o Wspólnej Procedurze