Transport – Agencja Ubezpieczeniowa – Filia Piaseczno
JACEK 📞 501 045 904 | MARTA 📞 501 089 004

Ubezpieczenie Transportu

OC przewoźnika
Przedmiotem ubezpieczenia OC przewoźnika jest odpowiedzialność cywilna kontraktowa przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych umów przewozu, którą ponosi on zgodnie z przepisami Prawa przewozowego (dla przewozów krajowych) lub Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR dla przewozów międzynarodowych. O tym, czy dany przewóz jest krajowy czy międzynarodowy decyduje miejsce nadania i odbioru przesyłki.

Zakres Ubezpieczenia

Zakłady ubezpieczeń udzielają ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Jej granicę wyznaczają:

Dla przewozów krajowych – ustawa prawo przewozowe (Dz. U. z 1994 r. Nr. 111 poz. 536, z późniejszymi zmianami)

Dla przewozów międzynarodowych – konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) (Dz. U. z 1962 r. Nr. 49 poz. 238) W zależności o wyboru oferty, i wyboru zakładu ubezpieczeń jest możliwość wzbogacenia zakresu ubezpieczenia o pakiet dodatkowych klauzul:

Klauzula postoju pojazdu
Klauzula rażącego niedbalstwa
Klauzula przekroczenia przepisów
Klauzula kosztów dodatkowych
Klauzula kosztów utylizacji i likwidacji uszkodzonej przesyłki
Klauzula szkód podczas przeładunku
Klauzula załadunku i rozładunku oraz rozmieszczenia i mocowania
Klauzula szkód w paletach, platformach, kontenerach
Klauzula braku badania technicznego oraz prawa jazdy i świadectwa kw. Kierowcy
Klauzula szkód spowodowanych pod wpływem alkoholu i środków odurzających
Klauzula podwykonawców oraz przewoźników dalszych (sukcesywnych)
Klauzula wydania przesyłki osobie nieuprawnionej
Klauzula niewłaściwego wykorzystania dokumentów przewozowych
Klauzula szkód finansowych
Klauzula kosztów obrony prawnej i koszty sądowe

Interesujące?
następny krok zależy od Ciebie!

GODZINY OTWARCIA:
ZADZWOŃ