Nieruchomości – Agencja Ubezpieczeniowa – Filia Piaseczno
JACEK 📞 501 045 904 | MARTA 📞 501 089 004

Ubezpieczenie NIeruchomości

Ubezpieczenie zapewnia kompleksową ochronę mieszkania lub domu (w użytkowaniu lub budowie).
Ochroną ubezpieczeniową są objęte zarówno mury budynku (co jest ważne np. w przypadku wybuchu gazu lub wjechania pojazdu w budynek). Wypłata odszkodowania z polisy zapewnia także zapewnia środki finansowe na naprawienie szkód powstałych w wyniku pożaru, kradzieży, zalania oraz innych zdarzeń losowych. Dodatkowo może chronić Ciebie i Twoich bliskich od następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz zapewnia pomoc assistance.
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być wskazane w umowie:
mieszkanie wraz pomieszczeniem gospodarczym
dom mieszkalny
mieszkanie wraz pomieszczeniem gospodarczym oraz stałe elementy mieszkania i pomieszczenia gospodarczego
dom mieszkalny wraz ze stałymi elementami
stałe elementy mieszkania i pomieszczenia gospodarczego
stałe elementy domu mieszkalnego
budowle wraz ze stałymi elementami
budynki gospodarcze wraz ze stałymi elementami
ruchomości domowe znajdujące się w: mieszkaniu lub pomieszczeniu gospodarczym, domu mieszkalnym, budynkach gospodarczych
Zakres Ubezpieczenia:
Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte (w zależności od wyboru zakładu ubezpieczeń) szkody w mieniu powstałe na skutek
Szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych
Przykładowe zdarzenia losowe:
ulewny deszcz
dym
fala uderzeniowa
grad
huragan
lawiny
osunięcia ziemi
pożar
trzęsienia ziemi
pożar
trzęsienie ziemi
udeżenie pioruna
uderzenie pojazdu
wybuchu
zalania
zaleganie śniegu/lodu
zapadanie ziemi
przepięcia
upadku drzewa
zamarznięcia wody
Ubezpiecznenie Assistance
Przedmiotem ubezpieczenia są uzasadnione okolicznościami oraz udokumentowane koszty związane z udzieleniem przez Centra Alarmowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej natychmiastowej pomocy assistance w przypadku:
W zależności od wyboru oferty, i wyboru zakładu ubezpieczeń jest możliwość wzbogacenia zakresu ubezpieczenia o pakiet dodatkowych klauzul:

Interesujące?
następny krok zależy od Ciebie!

GODZINY OTWARCIA:
ZADZWOŃ