Ubezpieczenie mienia – Agencja Ubezpieczeniowa – Filia Piaseczno
JACEK 📞 501 045 904 | MARTA 📞 501 089 004

Ubezpieczenie Mienia

Przedmiot ubezpieczenia
W zależności od wyboru firmy ubezpieczeniowej i zakresu ochrony przedmiotem ubezpieczenia mogą być określone w umowie ubezpieczenia oraz stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego:
Zakres ubezpieczenia może obejmować zdarzenia będące bezpośrednim następstwem poniżej wymienionych ryzyk:
pożaru
uderzenia pioruna
wybuchu
upadku statku powietrznego
deszczu nawalnego
dymu i sadzy
fali uderzeniowej
gradu
lawiny
osunięcia się ziemi
przepięcia
przewrócenia się drzew
trzęsienia ziemi
uderzenia pojazdu
powodzi
przewrócenia się drzew
huraganu (za bezpośrednie działanie huraganu uważa się również uderzenie w ubezpieczony przedmiot rzeczy, przedmiotów, roślin uniesionych, przemieszczonych lub przewróconych przez huragan)
zalegania śniegu lub lodu (za bezpośrednie następstwo zalegania śniegu lub lodu uważa się zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia powstałe wskutek uszkodzenia, bądź zniszczenia elementów konstrukcji dachu, bądź elementów nośnych budynku lub budowli)
Na wniosek Ubezpieczającego, do zakresu pełnego ubezpieczenia, mogą zostać włączone następujące ryzyka:
automatycznego pokrycia
automatycznego objęcia ubezpieczeniem nowych lokalizacji
rzeczoznawców
aktów terroru, strajków, zamieszek i rozruchów
pękania mrozowego
poszukiwania przyczyn powstania szkody
mienia od szkód elektrycznych
mienia poza miejscem ubezpieczenia
zepsucia środków obrotowych
utraty dokumentów niezbędnych do refundacji recept
zwiększonych kosztów działalności
wykupienia zasady proporcji
budynków, budowli i lokali w trakcie budowy, przebudowy, remontu lub modernizacji i innych robót, na które nie wymagane jest pozwolenie na budowę
mienia składowanego na wolnym powietrzu od szkód powstałych w wyniku powodzi, deszczu nawalnego, gradu, huraganu oraz zalania
Dodatkowo:
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Ubezpieczenie mienia od wandalizmu
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych
Ubezpieczenie danych i zewnętrznych nośników danych
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (Cargo)
Ubezpieczenie Assistance

Interesujące?
następny krok zależy od Ciebie!

GODZINY OTWARCIA:
ZADZWOŃ