Podróż – Agencja Ubezpieczeniowa – Filia Piaseczno
JACEK 📞 501 045 904 | MARTA 📞 501 089 004

Ubezpieczenie w Podróży

Przedmiotem ubezpieczenia są poniesione poza granicami kraju przez ubezpieczonego koszty leczenia. Ubezpieczony który w czasie podróży musiał niezwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem albo nieszczęśliwym wypadkiem. Koszty są pokrywane w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego Ubezpieczonemu, powrót albo transport do miejsca zamieszkania albo placówki medycznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania ubezpieczonego.
Zakres Ubezpieczenia:

Zakłady ubezpieczeń udzielają ochrony ubezpieczeniowej w zakresie:

1. Zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) i pomocy Assistance (ASS).

2. Zakres dodatkowy obejmuje, zgodnie z wyborem Ubezpieczającego: 

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC)
ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP)
wykonywaniem pracy umysłowej i/lub fizycznej
amatorskim uprawianiem sportów zimowych lub motorowodnych
uprawianiem sportów ekstremalnych
wyczynowym lub zawodowym uprawianiem sportów
pogorszeniem stanu zdrowia Ubezpieczonego związanym z zaostrzeniem choroby przewlekłej
3. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest, w zależności od wybranej przez Ubezpieczającego strefy geograficznej
na terytorium Europy (Strefa E) – terytoria państw europejskich wraz z terytoriami wszystkich krajów położonych w basenie Morza Śródziemnego i Wyspy Kanaryjskie
na terytorium Świata (Strefa Ś) – terytoria wszystkich państw świata, z wyłączeniem terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego
4. Składkę ubezpieczeniową oblicza się na podstawie taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy za okres, w którym zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej (okres ubezpieczenia)
5. Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od:

Interesujące?
następny krok zależy od Ciebie!

GODZINY OTWARCIA:
ZADZWOŃ