Agencja Ubezpieczeniowa


Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie zapewnia kompleksową ochronę mieszkania lub domu (w użytkowaniu lub budowie). Ochroną ubezpieczeniową są objęte zarówno mury budynku (co jest ważne np. w przypadku wybuchu gazu lub wjechania pojazdu w budynek). Wypłata odszkodowania z polisy zapewnia także zapewnia środki finansowe na naprawienie szkód powstałych w wyniku pożaru, kradzieży, zalania oraz innych zdarzeń losowych.

Dodatkowo może chronić Ciebie i Twoich bliskich od następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz zapewnia pomoc assistance.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być wskazane w umowie:

 • mieszkanie wraz pomieszczeniem gospodarczym;
 • dom mieszkalny;
 • mieszkanie wraz pomieszczeniem gospodarczym oraz stałe elementy mieszkania i pomieszczenia gospodarczego;
 • dom mieszkalny wraz ze stałymi elementami;
 • stałe elementy mieszkania i pomieszczenia gospodarczego;
 • stałe elementy domu mieszkalnego;
 • budowle wraz ze stałymi elementami;
 • budynki gospodarcze wraz ze stałymi elementami;
 • ruchomości domowe znajdujące się w:

- mieszkaniu lub pomieszczeniu gospodarczym,

- domu mieszkalnym,

- budynkach gospodarczych.

Zakres Ubezpieczenia:

- Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte (w zależności od wyboru zakładu ubezpieczeń) szkody w mieniu powstałe na skutek:

- Szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych np.

 • deszczu nawalnego;
 • dymu;
 • fali uderzeniowej;
 • gradu;
 • huraganu;
 • lawiny;
 • osunięcia się ziemi;
 • pożaru;
 • trzęsienia ziemi;
 • uderzenia pioruna;
 • uderzenia pojazdu;
 • upadku statku powietrznego;
 • wybuchu;
 • zalania;
 • zalegania śniegu lub lodu;
 • zapadania się ziemi.
 • przepięcia;
 • upadku drzew lub masztów;
 • zamarznięcia wody w instalacjach lub urządzeniach;
 • przepięcia elektrycznego.

- Szkody powstałe w wyniku wandalizmu

- Szkody powstałe w wyniku aktów terroru

- Szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem i rozboju

- Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody będące następstwem zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia, wyrządzone osobom trzecim.

Ubezpiecznenie Assistance

Przedmiotem ubezpieczenia są uzasadnione okolicznościami oraz udokumentowane koszty związane z udzieleniem przez Centra Alarmowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej natychmiastowej pomocy assistance w przypadku:

 • zdarzenia losowego lub awarii instalacji, które spowodowały szkodę w miejscu ubezpieczenia;
 • nagłego zachorowania Ubezpieczonego.

W zależności od wyboru oferty, i wyboru zakładu ubezpieczeń jest możliwość wzbogacenia zakresu ubezpieczenia o pakiet dodatkowych klauzul:

 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
 • Ubezpieczenie w wartości rzeczywistej
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń
 • Ubezpieczenie mechanicznego sprzętu turystycznego
 • Ubezpieczenie domu letniskowego
 • Ubezpieczenie Agroturystyczne
 • Ubezpieczenie mienia służbowego