Agencja Ubezpieczeniowa


Koszty leczenia i OC za granicą

Przedmiotem ubezpieczenia są poniesione poza granicami kraju przez ubezpieczonego koszty leczenia. Ubezpieczony który w czasie podróży musiał niezwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem albo nieszczęśliwym wypadkiem. Koszty są pokrywane w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego Ubezpieczonemu, powrót albo transport do miejsca zamieszkania albo placówki medycznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania ubezpieczonego.

Zakres Ubezpieczenia:

Zakłady ubezpieczeń udzielają ochrony ubezpieczeniowej w zakresie:

1. Zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) i pomocy Assistance (ASS).

2. Zakres dodatkowy obejmuje, zgodnie z wyborem Ubezpieczającego:

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC);
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP); a także dodatkowe ryzyka związane z:
 • wykonywaniem pracy umysłowej i/lub fizycznej;
 • amatorskim uprawianiem sportów zimowych lub motorowodnych;
 • uprawianiem sportów ekstremalnych;
 • wyczynowym lub zawodowym uprawianiem sportów;
 • pogorszeniem stanu zdrowia Ubezpieczonego związanym z zaostrzeniem choroby przewlekłej.

3. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest, w zależności od wybranej przez Ubezpieczającego strefy geograficznej:

 • na terytorium Europy (Strefa E) – terytoria państw europejskich wraz z terytoriami wszystkich krajów położonych w basenie Morza Śródziemnego i Wyspy Kanaryjskie;
 • na terytorium Świata (Strefa Ś) – terytoria wszystkich państw świata, z wyłączeniem terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego.

4. Składkę ubezpieczeniową oblicza się na podstawie taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy za okres, w którym zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej (okres ubezpieczenia).

5. Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od:

 • zakresu i sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjnej);
 • długości okresu ubezpieczenia;
 • liczby ubezpieczonych w ramach jednej umowy;
 • zakresu terytorialnego ubezpieczenia;
 • celu podróży;
 • rodzaju i formy ubezpieczenia;
 • wieku ubezpieczonego;
 • przysługujących ubezpieczającemu zniżek oraz zwyżek.