Agencja Ubezpieczeniowa


Ubezpieczenie OC przewoźnika

Przedmiotem ubezpieczenia OC przewoźnika jest odpowiedzialność cywilna kontraktowa przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych umów przewozu, którą ponosi on zgodnie z przepisami Prawa przewozowego (dla przewozów krajowych) lub Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR dla przewozów międzynarodowych. O tym, czy dany przewóz jest krajowy czy międzynarodowy decyduje miejsce nadania i odbioru przesyłki.

Zakres Ubezpieczenia:

Zakłady ubezpieczeń udzielają ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Jej granicę wyznaczają:

Dla przewozów krajowych - ustawa prawo przewozowe (Dz. U. z 1994 r. Nr. 111 poz. 536, z późniejszymi zmianami)

Dla przewozów międzynarodowych - konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) (Dz. U. z 1962 r. Nr. 49 poz. 238) W zależności o wyboru oferty, i wyboru zakładu ubezpieczeń jest możliwość wzbogacenia zakresu ubezpieczenia o pakiet dodatkowych klauzul:

 • Klauzula postoju pojazdu
 • Klauzula rażącego niedbalstwa
 • Klauzula przekroczenia przepisów
 • Klauzula kosztów dodatkowych
 • Klauzula kosztów utylizacji i likwidacji uszkodzonej przesyłki
 • Klauzula szkód podczas przeładunku
 • Klauzula załadunku i rozładunku oraz rozmieszczenia i mocowania
 • Klauzula szkód w paletach, platformach, kontenerach
 • Klauzula braku badania technicznego oraz prawa jazdy i świadectwa kw. Kierowcy
 • Klauzula szkód spowodowanych pod wpływem alkoholu i środków odurzających
 • Klauzula podwykonawców oraz przewoźników dalszych (sukcesywnych)
 • Klauzula wydania przesyłki osobie nieuprawnionej
 • Klauzula niewłaściwego wykorzystania dokumentów przewozowych
 • Klauzula szkód finansowych
 • Klauzula kosztów obrony prawnej i koszty sądowe
 • Klauzula kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców